Meer innovatie en minder regeldruk in de Agrofood en Visserij

Het Agroloket is er voor ondernemers in de Agrofood en Visserij die onnodige regeldruk ervaren in de dagelijkse bedrijfsvoering en die belemmeringen ervaren bij voorgenomen innovatieve investeringen. U kunt uw voorstellen voor regeldrukvermindering en belemmeringen voor innovatie aanmelden bij: agroloket@minez.nl
Dit is geen loket voor beleidsbezwaren. U kunt uw bezwaren tegen bestaand beleid eventueel via uw branche organisatie of via dit contactformulier bij de overheid laten inbrengen.

Aan wat voor soort knelpunten kunt u denken?
Een bollenteler gaf aan dat de wettelijk toegestane periode om op zandgrond Tagetes te kweken, als natuurlijk alternatief voor aaltjesbestrijding met chemische gewasbeschermingsmiddelen, te kort was. In de aanpassing van de meststoffenwet is deze periode verlengd. Een ander voorbeeld is een schapenhouder die bij het inscharen en uitscharen direct in een wei van een ander bedrijf (buiten het erf), opliep tegen de plicht een wasplaats voor transportmiddelen te gebruiken. Bij nadere bestudering van de regelgeving bleek deze situatie daarvan uitgezonderd te zijn.
Bij innovatie belemmerende knelpunten kunt u denken aan organische afvalstromen met als knelpunt dat de wetgever deze als restafval beschouwt waardoor de ondernemer het niet meer als grondstof voor tal van zaken kan benutten. Ook kunt u denken aan knelpunten bij innovaties rond co-vergisting. Op www.ruimteinregels.nl kunt u meer voorbeelden lezen.

Na de aanmelding van uw knelpunt
Als uw melding bij het Agroloket is binnen gekomen krijgt u een ontvangstbericht. Vervolgens neemt een medewerker van het Agroloket contact met u op als de melding vragen oproept of onduidelijk is. Ook kunnen wij zo het vervolgtraject toelichten. We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. We plaatsen de belemmering en de oplossing zonder uw persoonsgegevens op de website.

Bij innovatieve investeringen kunnen belemmeringen voor elke ondernemer weer anders zijn. Vaak kan een uitleg van de regels of een kleine aanpassing ervan voldoende ruimte bieden. Het kan ook zo zijn dat een langduriger traject nodig is waarbij aanpassing van beleid en wetgeving nodig is. Soms moeten we u teleurstellen omdat uw knelpunt botst met zwaarder wegende belangen en daardoor niet opgelost kan worden.

Indien uw melding betrekking heeft op regeldruk dan hebben veelal meer collega ondernemers daar last van. We betrekken dan, behalve u, ook de brancheorganisaties bij het oplossen van uw knelpunt.

Het Agroloket is een samenwerking tussen de aanpak van de dagelijkse regeldruk in de agrarische bedrijfsvoering (Maatwerkaanpak Regeldruk Agrofood) en de aanpak van belemmeringen in innovaties van bedrijven (programma Ruimte in Regels). Na twee rondes Maatwerkaanpak met een tijdelijk loket is besloten om de mogelijkheid tot het melden van regeldruk en belemmeringen permanent open te stellen via het Agroloket. Het doel is om zowel de dagelijkse regeldruk waar mogelijk te verlichten, als ook innovatieve investeringen van agrarische ondernemers mogelijk te maken.

Het Agroloket (agroloket@minez.nl) is onderdeel van het programma Ruimte in Regels van de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken. www.ruimteinregels.nl geeft een nadere toelichting op de ambitie, werkwijze en resultaten van het programma Ruimte in Regels.