In onderstaande tabel vindt u een overzicht met de belemmeringen die het programma heeft afgerond. Door op de omschrijving van de belemmering te klikken, opent u een document met meer informatie over de belemmering en de gevonden oplossing.

 

 

Registratie Belemmeringen Domein Thema
2 Biogas wordt beperkt als duurzaam beschouwd. BBE Mest & Vergisting
3 Organische reststromen worden beschouwd als afval. Hierdoor moeten bedrijven een afvalverwerkingsvergunning aanvragen. Een groot aantal bedrijven doet dit niet vanwege hoge kosten en te nemen voorzieningen voor het verkrijgen van deze vergunning. Of omdat zij niet het imago van afvalverwerker wil hebben (vergunninghouders staan op een openbare lijst). BBE Mest & Vergisting
4 Co-vergisting van bijvoorbeeld mest is een generieke BBE toepassing. Desondanks is er bij veel burgers onzekerheid over de risico’s voor de lokale omgeving. Dit leidt er toe dat alle bezwaar- en beroepsprocedures worden aangegrepen en er te lange doorlooptijden voor vergunningen (zoals de omgevingsvergunning) ontstaan. BBE Mest & Vergisting
6 Door een capaciteitsgebrek kunnen op biogas gestookte Warmte-Krachtkoppelingsinstallaties niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Hierdoor zijn dergelijke installaties niet of aanzienlijk later rendabel dan begroot. BBE Mest & Vergisting
7 Het bevoegd gezag beoordeelt vergelijkbare BBE installaties – zoals co-vergisting en opslagvoorzieningen – verschillend waardoor (vergunning)eisen binnen Nederland niet uniform zijn. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat voor de beoordeling van deze installaties specifieke kennis nodig is en kennis uitwisseling tussen bevoegde gezagen maar zeer beperkt plaatsvindt. BBE Mest & Vergisting
8 Onduidelijk in bestemmingsplannen of BBE-activiteiten mogelijk zijn. In bestemmingsplannen is beschreven welke activiteiten in een gebied onder welke voorwaarden (zoals bouwhoogte) mogen worden uitgevoerd. BBE-activiteiten zijn vaak innovatief waardoor deze niet direct in het bestemmingsplan passen en een wijziging van het bestemmingsplan moet worden aangevraagd. Dit is een extra en bovendien lange procedure. BBE Mest & Vergisting
9 Vergunningstrajecten hebben een lange doorlooptijd. Voor een groot aantal activiteiten binnen de BBE is een omgevingsvergunning vereist. Het aanvragen van een dergelijke vergunning kost veel tijd en geld, dit belemmert de ondernemers activiteiten binnen de BBE te ontplooien. BBE Mest & Vergisting
10 Ontheffing opslag snoeihout belemmert efficiënte verwerking. De opslag van meer dan 50 kuub (snoei)hout langs de weg is gelimiteerd. Voor meer opslag dient een ontheffing te worden aangevraagd bij de provincie of gemeente, dit kost de ondernemers tijd en geld. BBE Hout
11 Hergebruik restwarmte niet subsidiabel voor SDE. De SDE-regeling subsidieert initiatieven om restwarmte te hergebruiken niet. Hierdoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk om het drogen van digestaat met restwarmte uit een vergister een rendabele investering te laten zijn. BBE Mest & Vergisting
12 Bij eigen gebruik biogas is productie ook met SDE niet rendabel. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat het zelf geproduceerde biogas dat voor eigen gebruik wordt ingezet niet valt binnen de SDE-regeling. Wanneer het eigen gebruik groot is ten opzichte van de totale biogas productie, is de biogasproductie niet meer rendabel (of zelfs niet meer kostendekkend). BBE Mest & Vergisting
13 Groen gas HUB niet subsidiabel. Groen Gas Hub is een slim en efficiënt productiemodel voor grootschalige groen gas productie. Via deze hub’s wordt decentrale biogasproductie geschikt gemaakt en ingebracht in het gasleidingnetwerk van Nederland. Door het ontbreken van subsidie kan biogas niet efficiënt worden geleverd. BBE Mest & Vergisting
14 De Best Available Techniques ten aanzien van mestvergisting zijn niet bekend. In de omgevingsvergunning wordt ervan uitgegaan dat gebruik wordt gemaakt van de Best Available Techniques in verband met emissies van bijvoorbeeld NOx. Deze zijn zowel bij ondernemers als het bevoegd gezag niet bekend, waardoor vergunningsprocedures langdurig zijn. BBE Mest & Vergisting
15 Onduidelijke definitie afval belemmert hoogwaardige toepassing in BBE. Het is niet duidelijk tot welke categorie (gemengde) afvalstoffen horen en op welke wijze deze internationaal mogen worden vervoerd (EVOA) of in de BBE kunnen worden ingezet. Gemengde restproducten worden als afval beschouwd, terwijl deze na scheiding wel zonder risico in de BBE kunnen worden ingezet. BBE Afval-BBE
16 SDE niet toegekend op basis meest hoogwaardige toepassing. De SDE leidt ertoe dat productie van groene stroom (lager waardig) rendabeler is dan productie groen gas (hoger waardig). Hierdoor wordt in de beoordeling van de SDE regeling geen rekening gehouden met het niveau in de waardepiramide van BBE. BBE Mest & Vergisting
17 Het is voor ondernemers niet bekend of in de vergisters gebruik kan worden gemaakt van dierlijk materiaal. Door onduidelijkheid ten aanzien van de EU-verordening 1774/2002 is niet bekend of gebruik kan worden gemaakt van dierlijk materiaal in vergisters. BBE Mest & Vergisting
18 Niet duidelijk of bio-wkk valt onder industriële of agrarische bedrijfstak. In bestemmingsplan is aangegeven of in een gebied industriële of agrarische activiteiten mogen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of vergisting gecombineerd met een energieopwekking (bio-wkk) een industriële of agrarische activiteit is. BBE Mest & Vergisting
19 C-hout (gebruikt hout) kan niet worden gebruikt als biomassa. Volgens ondernemers kan C-hout niet worden gebruikt als biomassa, terwijl regelgeving in het buitenland dit wel toelaat. BBE Hout, Afval-BBE
20 Heterogeen as na verbranding kan niet worden verwerkt in beton. draagkracht van het beton moet binnen de norm blijven. BBE Groen bouwen
22 Onderscheid naar verschillende typen gas leidt tot onduidelijkheid SDE. Gas wordt in verschillende typen onderscheiden zoals groen gas, biogas, hernieuwbaar gas e.a. De SDE is niet duidelijk welke typen gasprojecten subsidiabel zijn. BBE Mest & Vergisting
23 De accijnsregelgeving van biogasleveringen buiten het gasnet om zijn voor ondernemers niet duidelijk. Op vloeibaar biogas moeten accijnzen worden geheven, terwijl op gas energiebelasting verschuldigd is. Voor veel ondernemers is dit zeer complex. BBE Mest & Vergisting
26 Uitgangspunten SDE leggen risico’s vooral bij de ondernemer. Met een looptijd van de SDE van 12 jaar is een slecht productiejaar moeilijk te compenseren. Daarnaast gaat de SDE uit van vaste grondstofprijzen terwijl deze in de praktijk variëren. De productie is daarnaast niet optimaal, omdat wordt uitgegaan van de vollasturen. De SDE gaat uit van een beperkt aantal vollast-uren waarop de vergistingsinstallatie draait. Wanneer in de praktijk het aantal vollast-uren hoger wordt en dus de installatie meer biogas levert dan voorzien dan levert dit voor de ondernemer niet meer op. De markt wil en kan dus meer biogas produceren dan dat via de SDE subsidieerbaar is. BBE Mest & Vergisting, Accijnzen en belastingen
28 Consument kan nog geen groen gas tanken.
Het ingevoerde biogas dat door de vervoerssector wordt getankt, wordt beperkt als ‘groen’ beschouwd. Alleen het direct tanken bij de bron wordt als groene brandstof beschouwd, leveringen via het aardgasnetwerk beperkt. Daarnaast zijn er een beperkt aantal aardgastankstations in Nederland.
BBE Mest & Vergisting
29 Vergunningen belemmeren het gebruik van nieuwe innovatieve technieken. In de omgevingsvergunning wordt beperkt rekening gehouden met toekomstige innovatieve technieken, waardoor deze bij de productie beperkt kunnen worden gebruikt. Indien ondernemers gebruik willen maken van deze innovatieve techniek moet de vergunning worden geactualiseerd. BBE Mechanisme
30 Het afzetten van digestaat kost ondernemers geld. Met het vergisten van de mest, wordt deze nog steeds beschouwd als dierlijke mest. Hiermee is het mestprobleem niet direct weggenomen. Ondernemers die het digestaat willen afzetten moeten hiervoor kosten betalen. BBE Mest & Vergisting
31 Bedrijven moeten hoge kosten maken om substraten op de positieve lijst te krijgen die bij vergisting mogen worden gebruikt. Om substraten te mogen gebruiken in een vergister, moeten deze op de positieve lijst vermeld staan. Het kost bedrijven erg veel geld om deze substraten op deze positieve lijst te krijgen. BBE Mest & Vergisting, Afval-BBE
32 Digestaat wordt nu altijd gezien als verpompbare mest en kan niet het gehele jaar worden uitgereden. De dikke mestfractie echter wel en gedroogd digestaat zou kunnen worden beschouwd als niet-verpompbare mest, maar als dikke mestfractie. BBE Mest & Vergisting
33 Emissie eisen leiden tot hoge kosten voor gebruik houtsnippers (biomassa) in energieproductie. Ondernemers die biomassa voor de lokale energieproductie willen verbranden in houtketels moeten voldoen aan de NER/BEMS emissie eisen. Het is kostbaar om te voldoen aan deze eisen, omdat de gebruikte houtketels afwijken van de standaard ontwerpen. BBE Hout
34 Kwaliteitseisen voor het toevoegen van groen gas aan aardgasnetwerk niet duidelijk. Het is voor ondernemers niet duidelijk aan welke eisen groen gas moet voldoen om aan het aardgasnetwerk toe te voegen. Hierdoor wordt groen gas beperkt aan het aardgasnetwerk toegevoegd en belemmert dit de transitie naar de BBE. BBE Mest & Vergisting
42 De overheid kan beperkt investeren in de BBE, terwijl de fossilbased economy in het verleden direct en indirect is gefinancierd door de overheid. Bedrijven moeten zelfstandig deze investeringen doen. Overheid kan wel optreden als ‘launching customer’. BBE Financiering
43 Algen worden niet beschouwd als biologische voeding en mogen hierdoor niet aan biologische voeding worden toegevoegd. Dit beperkt de toepasbaarheid van algen. BBE Voedsel
50 Hoge invoerheffing bio-ethanol, waardoor de grondstof moeilijk kan concurreren met fossiele grondstoffen. De importheffingen op bio-ethanol zijn hoger dan van fossiele grondstoffen. Deze heffingen zijn daarnaast ook hoog op de import van suikers. BBE Level Playing Field
52 Op biobrandstof worden hoge accijnzen geheven.
De accijnzen op biobrandstof zijn hoog. Per uitgestoten hoeveelheid CO2 vaak hoger dan op reguliere brandstof, dit beperkt de concurrentiepositie van de bio brandstof.
BBE Accijnzen en belastingen
53 Accijnzen op verpakkingsmaterialen op basis van BBE zijn net zo hoog als overige verpakkingen. Hoge accijnzen op verpakkingsmaterialen met biologische oorsprong beperkt de inzet hiervan. BBE Accijnzen en belastingen
54 Accijnzen op vloeibaar biogas beperkt inzet.
Vloeibaar biogas wordt beschouwd als LPG, waarover accijnzen worden berekend.
BBE Accijnzen en belastingen
58 Niet duidelijk op welke wijze de prijs voor biomassa is opgebouwd. De internationale markt is niet transparant en wordt verstoord door importheffingen en subsidieverlening. BBE Financiële haalbaarheid voor innovatieve ondernemers
61 REACH registratie BBE componenten leidt tot hoge kosten. Alle nieuwe grondstoffen moeten worden geregistreerd in REACH. Naar verwachting gaat het in de totale BBE om enkele tienduizenden componenten. Binnen de BBE wordt gewerkt met nieuwe mengsels van vloeistoffen en de risico’s hiervan zijn niet duidelijk. De overheid maakt geen onderscheid tussen vloeistoffen uit de BBE of van mengsels uit andere bedrijfstakken. Het gaat om de risico’s die met deze mengsels gemoeid zijn. BBE REACH
62 Digestaat wordt volledig beschouwd als dierlijke mest terwijl dit niet volledig bestaat uit mest. Bij co-vergisting wordt een substraat aan de mest toegevoegd dat geen mest is. Na vergisting wordt dit ook als mest beschouwd en kost de afzet hiervan de ondernemers geld. Door het vergisten wordt de nutriëntenhoeveelheid niet gewijzigd, waardoor het probleem blijft bestaan. BBE Mest & Vergisting
63 Geluidsnormen verhinderen verwerking biomassa tot snippers. BBE Hout
67 Voor de opslag van biogas in tanks moeten omvangrijke vergunningprocedures worden doorlopen. Veel ondernemers slaan biogas op in tanks en voor het aanleggen van deze tanks moeten vergunningprocedures worden doorlopen. BBE Mest & Vergisting
68 Dierlijk restmateriaal kan beperkt in BBE worden ingezet. Aan het gebruik van dierlijk restmateriaal kleven een aantal risico’s voor mens en milieu. Hierdoor kunnen dierlijke componenten niet altijd worden gebruikt binnen de BBE. BBE Voedsel
69 BBE verpakkingen kunnen niet altijd worden gebruikt in voedingsmiddelen industrie. Vanwege de voedselveiligheid kunnen verpakkingen uit de BBE niet worden gebruikt. BBE Voedsel
71 Stoppen accijnsvrijstelling, beperkt ontwikkelingen in duurzame PPO. In Nederland is gewerkt aan een duurzame methode om Pure Plantaardige Olie te verbouwen. Hiervan konden vooral agrariers gebruik van maken. Deze olie was vrijgesteld van accijnzen, waarmee aanpassingskosten van dieselmotoren werd bepaald. Deze vrijstelling is komen te vervallen, waardoor nieuwe initiatieven moeilijker van de grond komen, vanwege de hoge investeringskosten. BBE Accijnzen en belastingen
72 Wanneer Groen Gas aan het net wordt geleverd moet een leiding aan worden gelegd van enkele honderden meters (kosten € 100.000 / 100 meter). BBE Financiering
73 Getorreficeerd materiaal kan niet als bulkgoed worden verscheept BBE Hout
75 Energieprestaties gebouwen houdt geen rekening met biomassa installaties (NEN7120) BBE Groen Bouwen
77+131 Regelgeving belemmert de toepassing van B-hout als biomassa I&M Afvalregelgeving
78 Het ontbreekt aan toetsingscriteria voor duurzaam bouwen BBE Groen Bouwen
79 Wild eendekroos wordt niet beschouwd als landbouwgewas en kan daarom niet worden toegevoegd aan voeding. BBE Voedsel
80 C2C silver milieuinvesteringsaftrek alleen mogelijk bij aantonen composteerbaarheid gebruikte stof. Om in aanmerking te komen voor de C2C silver milieuinvesteringsaftrek moet gebruik worden gemaakt van composteerbaar materiaal. Om aan te kunnen tonen dat het materiaal composteerbaar is, moeten onderzoeken worden uitgevoerd die hoge kosten met zich meebrengen. De opbrengsten uit de C2C silver milieuinvesteringsaftrek wegen beperkt op tegen de investeringen die moeten worden gedaan om aan te tonen dat het materiaal composteerbaar is. BBE Financiële haalbaarheid voor innovatieve ondernemers
86 Hoe vind ik subsidies voor BBE projecten BBE Financiering
88 Herwonnen fosfaten kunnen niet als meststof worden gebruikt – wordt gereviseerd BBE Mest & Vergisting
90 De verscherpte interpretatie van de afvalwetgeving door de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) leidt tot problemen bij ruwe glycerine. De zienswijze van ILT is dat ruwe glycerine van de biodieselproductie in Nederland als afvalstof wordt geclassificeerd. Alle andere EU lidstaten beschouwen ruwe glycerine niet als afvalstof. BBE Afvaltransport
91 Biogas afkomstig van grasraffinage komt niet in aanmerking voor dubbeltelling ikv de regeling hernieuwbare energie vervoer. Hierdoor is de marktwaarde van dit biogas lager en daardoor de businesscase voor grasraffinage slechter. BBE Mest & Vergisting
116 Leidt afschaffing van suikerquota tot grote prijsverhogingen? Zo ja, dan wordt het lastiger/duurder om biobased productie op basis van suiker in NL/EU te vestigen. BBE Accijnzen en belastingen
117 Hoge invoerheffing suiker, waardoor de BBE onvoldoende toegang heeft tot suiker op wereldmarktprijs niveau en belemmert productie in BBE BBE Accijnzen en belastingen
118 Afbreekbare biokunststoffen kunnen niet voor lijkkisten gebruikt worden. BBE Afval/geen afval
119 Toepassing van pluimveemestas stuit op problemen bij de afnemers omdat sprake is van afval VANG Afval/geen afval
133 Onbehandeld hout een afvalstof of een grondstof (handreiking van het ministerie van Infrastructuur&Milieu) I&M Afval/geen afval
142 De Europese indeling voor verwerking van afvalstoffen in termen van “nuttige toepassing” en “verwijdering” is te grof mazig. VANG Afvalregelgeving
145

Biobased bouwmaterialen niet beschikbaar in Nationale Milieudatabase tbv berekening Milieuprestatie Gebouwen

BBE Groen Bouwen
146 Regelgeving belemmert het toepassen van snoeihout in een bio-energiecentrale VANG Afvalregelgeving
151 Opslagtermijn afvalstoffen is te kort om hoogwaardige recycling mogelijk te maken VANG Afvalregelgeving
155 Besluit Beheer Batterijen en Accu’s schrijft voor dat alle afgedankte batterijen en accu’s gerecycled moeten worden en produkthergebruik is dus niet toegestaan VANG Afval/geen afval
156 Mag digestaat alleen op grassland gebruikt worden als meststof BBE Mest & Vergisting
157 Afval loont VANG Afvalregelgeving
161 Import en verwerking bitumineus dakafval ≥ 75 mg PAK/kg tot bitumengranulaat VANG Afvalregelgeving
162 Vergunning procedure Swill vergisting duurt te lang BBE Mest & Vergisting
163 & 169 Retourlogistiek van afval en regelgeving VANG Afvaltransport; afvalregelgeving
171 Hergebruik van vezels uit drankenkartons uit na scheiding tbv verpakking voedingsmiddelen VANG Afval/geen afval
172 Mogelijkheden Transport van Struviet binnen Nederland BBE/VANG Mest & Vergisting
173 Mogelijkheden Transport van Struviet buiten Nederland – wordt gereviseerd BBE/VANG Mest & Vergisting
175 EVOA en doen van proeven VANG Afvalregelgeving
181 Bouwbesluit verwijst niet naar actuele normen BBE Groen Bouwen
189 Producten uit afval – bootmotoren VANG Afval/geen afval
193 Import van bouw-en sloopafval vanuit Vlaanderen wordt niet toegestaan als gevolg van interpretatie zelfverzorgingsprincipe EVOA door OVAM BBE Afvaltransport
195 Importtarief palmolie BBE Accijnzen en belastingen
196 Verfresten VANG Afvalregelgeving
197

Export van TAG verminderen door criterium groene lijststof te verlagen

VANG Afvalregelgeving
198 EVAO route-inzameling grasmatten VANG Afvalregelgeving
200

Textiel afval versus grondstof knelpunt mbt verwerking in Turkije (dus buiten de EU)

VANG Afvaltransport
216

Ontwerp duurzaam lokaal energienet mogelijk maken

Energie Energie
218

Markttoegang voor gewasbeschermingsmiddelen

Chemie Chemie
221 Vervallen directe doormelding naar brandweer Chemie Chemie
223

Kledingbanken

Deeleconomie Deeleconomie
225

Elektrische tractoren

Elektrisch Vervoer Elektrisch vervoer
227

Gebruik CE-markering op kitten en lijmen

Chemie Chemie
232

Regelgeving belemmert de recycling van gebouwen

Bouw Bouw
233 + 236

Risicomijdende eisen in aanbestedingen belemmeren innovatie

Bouw Bouw
234

Multifunctionele daken worden belemmerd door het Bouwbesluit

Bouw Bouw
237

Raamovereenkomsten belemmeren nieuwkomers

Bouw Bouw
240

Warmtekrachtkoppeling

Chemie Energie
241

S&O-afdrachtvermindering

Chemie Financiering
243

Nationale kop op EU-regelgeving voor stille autobanden

Chemie Chemie
245

Verwerken Cat.1 materiaal

VANG Afval/geen afval
246

Supermarktafval uit België naar eigen middelen/retourcentrum in Nederland transporteren

VANG Afval Regelgeving
254

Stimuleren gebruik restwarmte

Chemie Energie
255

De uitvoering van Natura2000 en de Kaderrichtlijn water

Natuur & Biodiversiteit Natuur & Biodiversiteit
257 Energiebelasting bij levering restgassen voor gebruik als grondstof Chemie Energie
258 Level Playing Field gebruik grondstoffen binnen en buiten EU Chemie Reach
259  Nederlandse koppen op Arbo-en stoffen wetgeving (EU)
260 Verlenging beslistermijn door verplichte verklaring van geen bedenkingen in Crisis- en herstelwet Chemie Chemie
263 SDE stimuleert bijstook biomassa en benadeelt biobased industrie Chemie Chemie
265 Ontheffingsmogelijkheid voor stortverbod zorgt voor belemmering recycling thermohardend composiet Chemie Circulaire Economie
274 Licht als dienst extern Deeleconomie Groen Bouwen
275 Waardering vloer-en bodemisolatie in NEN normen en energielabel Certificering Bouw Certificering Bouw
297 Verzekeringsproducten voor de deeleconomie Deeleconomie Deeleconomie
299 Versnippering lokaal beleid voor autodelen Deeleconomie Deeleconomie
303 Openbaarheid aanvraag schrikt bedrijven af bij aanvragen GGO BBE Level Playing Field
324 WEELABEX VANG Afval/geen afval
335

Investeringen in duurzame maatregelen schoolgebouwen

Energie Bouw
337 Eisen in aanbesteding over rating verzekeraar materieel openbaar vervoer Uitvoering
338 Certificering milde conserveringstechnologie Voedsel
339 Stimulering pyrolyse van plastic naar brandstof Circulaire Economie
341 Toepassing beton granulaat in publieke kunstwerken  Bouw Bouw
342 Verrekenen collectieve energie opwekking op afstand met thuisverbruik  Energie Energie
343 De vergunningverlening voor winning van diepe aardwarmte duurt lang Energie Energie
344 Infiltratietemperatuur WKO mag maximaal 25 graden bedragen Energie Energie
345 Gebrek aan garantiesysteem herkomst groen gas belemmert afname  Energie  Energie
346 Creëren van randvoorwaarden voor smart grids energiebesparing en slimme meters en elektrisch vervoer  Energie  Energie
347 Nuttige toepassing resthout in de emballage Energie  Energie
348 Voorbeelden van energiebesparing in zwembaden  Energie  Energie
349 Emissie rechten ammoniak industrie Chemie Chemie
350 Geluidsnormen belemmeren miniturbines  Level playing field  Mechanisme
351 Uitzondering verplichte graafmeldingen WION Bouw
358 Bouwbesluitinnovatie luchtzuivering  Bouw Bouw
362 Barro is belemmerend voor omvorming locatie voor energiecampus  Bouw  Bouw
365 Methodiek voor beoordeling plan ontwikkeling groengebied niet zijnde natuurgebied bij aanbesteding van infrastructuur en/of woningbouw ontbreekt Natuur & Biodiversiteit Natuur & Biodiversiteit
366 Implementatie natuurcompensatiewetgeving is te rigide Natuur & Biodiversiteit Natuur & Biodiversiteit
367 RO Procedures voor verlenen vergunningen en toepassen regelgeving verschillen tussen gemeenten en tussen provincies en creëren daarmee onduidelijkheid en vertraging Natuur & Biodiversiteit Natuur & Biodiversiteit
389 Cityfarming Voedsel
396 Regelgeving beperkt afzet innovatie energiesystemen, zoals de gasgestookte waterpomp Normering Energie
407 Afdekking stortplaatsen met secundaire grondstoffen Chemie Chemie