Onderstaand overzicht toont de belemmeringen die momenteel op de voorraadlijst staan. Na een intake en/of nadere duiding van de belemmering gaat Ruimte in Regels met deze belemmeringen aan de slag.

V228Nederland wil minder CO2 uitstoten. Er is echter geen zicht op de relatie tussen product versus Natuurlijk Kapitaal bij in Nederland geïmporteerde producten met CO2.

Registratie Omschrijving belemmering                                            
V8/V28 GFT-afval gebruiken als voeding voor duurzame insectenteelt is niet mogelijk.
V16 Normering Recyclaat: in de huidige NEN- en EN normeringen zijn beperkingen opgenomen in het gebruik van recyclaten.
V17 Voor energie uit Biogeen worden subsidies verstrekt. Dit heeft een nadelig effect op recyling.
V23 Voor GFT vergisters (in de afvalverwerkende sector) en co-vergisters (in de landbouwsector) gelden verschillende regimes voor regelgeving.
V65 Vervoer van compost moet voorzien worden van een waarschuwingssticker met de gebruiksvoorwaarden.
V67 Afvalwater van vergisters moet gehygiëniseerd worden terwijl afvalwater van slachterijen (als het door een zeef van maximaal 6 mm is gevoerd) niet gehygiëniseerd hoeft te worden.
V76 Mogen boeren bermgras als veevoer gebruiken en wie is aansprakelijk als pachters vervuild maaisel aan hun vee vervoederen?
V91 Interpretatie en handhaving EVOA bij hoogwaardige recyclingstromen.
V92 Experimenteerruimte voor innovatie toepassingen in een gebied voor wonen en werken loopt aan tegen interpretatie en toepassing van begrip ‘gelijkwaardigheid’.
V93 Gebrek aan transparantie en vindbaarheid van lokale verordeningen en kosten van ontsluiting NEN normen almede interpreteerbaarheid NEN normen.
V94 De in wet- en regelgeving opgenomen experimenteerruimte wordt nog niet altijd benut, waardoor innovatieve initiatieven minder kansrijk zijn dan initiatieven op basis van de huidige stand van de techniek.
V100 Kostbare testtrajecten en kennisgebrek brandgedrag biobased bouwmaterialen staan gebruik in de weg.
V104 Bestaande regels en afspraken lijkt de toetreding te belemmeren van partijen, die een rol willen spelen bij de inzameling en verwerking van ‘Waste Electrical and Electronic Equipment’/’Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur’ (AEEA).
V105 Bedrijf biedt licht als dienst aan in plaats van als product. Maar bij faillissement geldt natrekking van lichtinstallaties hetgeen zou betekenen dat investeringen dan verloren gaan.
V106 Toename recycling van pallets lijkt onmogelijk omdat afzet van stroom in de energiesector Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) subsidie krijgt. In het energieakkoord is voorgenomen dat verstoring van cascadering eigenlijk niet de bedoeling is maar in de SDE+ regeling is dit niet geregeld.
V110 Export van elektronische apparatuur gericht op tweede gebruik, is alleen toegestaan als deze apparatuur volledig werkt.
V113/V158 Recycling bedrijven kunnen geen of in zeer beperkte mate gemengde afvalstromen met pvc importen.
V118 Autodelen is fiscaal gezien niet aantrekkelijk.
V130 De composteerbaarheid van verpakkingsmateriaal moet worden aangetoond met een Kiemplantlogo. Dit brengt aanzienlijke kosten met zich mee die resulteren in een hogere prijs.
V134 Een ondernemer loopt aan tegen belemmerende regelgeving als het gaat om het verwerken van bermgras voor gebruik in de vergister.
V152 Een bedrijf dat led systemen leaset loopt aan tegen problemen bij het aanvragen van EIA. Hierdoor is dit circulaire verdienmodel minder aantrekkelijk.
V167 De uitvoering bij milieu-aanvragen (die provinciaal zijn geregeld) is per provincie verschillend hetgeen niet efficiënt is voor de ondernemer.
V170 Door belemmeringen is de innovatie gasexpansie zonder restwarmte niet mogelijk.
V176 Bedrijven willen overschakelen op biomassa voor hun energie en/of stoomopwekking maar komen niet in aanmerking voor SDE+ subsidie omdat het om te kleine hoeveelheden gaat (onder de 10 MWth).
V183 Meststoffen wetgeving bij het toepassen van blad als bodemverbeteraar op akkerland.
 V184 Strenge controle op de aanvoer en kwaliteit van product belemmert het bemesten met (dierlijke mest) op equivalente basis.
V186 De randvoorwaarden van de regeling Energie Investerings Aftrek (EIA) remmen innovatie.
V189 Belemmering: door salderen, opgenomen in de stroomwet (art 31.c), kunnen particulieren hun zelf opgewekte stroom op ieder moment terug leveren aan het net, wat de businesscase voor thuisopslag achter de meter ondermijnt.
V193 Restwarmte telt niet mee in de officiële definitie van energie-efficiëntie, hetgeen het benutten van restwarmte met andere bedrijven of de bewoonde omgeving belemmert.
V194 Bedrijven zien de noodzaak om in Nederland tot een stimuleringsregeling voor biobased chemie te komen zodat het level playing field niet in gevaar komt.
V196 Bedrijven zien graag dat de overheid randvoorwaarden creëert waarbinnen de businesscase voor het gebruik van hernieuwbare grondstoffen interessanter wordt.
V199 Bij uitwisseling van restgassen moeten beide bedrijven energiebelasting betalen.
V200 Bedrijven en brancheverenigingen melden dat de PGS systematiek leidt tot gedetailleerde (middel-)voorschriften in plaats van doelregulering, waardoor gelijkwaardige alternatieven die bedrijven aanvoeren niet worden geaccepteerd. Dit belemmert innovatieve oplossingen en leidt tot hoge kosten voor deze bedrijven.
V203 Bedrijven die biobased grondstoffen inzetten als productiemiddel in plaats van brandstof, vinden dat de SDE+ energiebedrijven bevoordeelt en chemiebedrijven benadeelt.
V204 Certificering van chemicaliën en (kunstof)materialen op basis van massabalans wordt uitgesloten in Europees project voor certificering van biobased materialen.
V207 Bedrijven en brancheverenigingen melden dat de PGS systematiek leidt tot gedetailleerde (middel-)voorschriften in plaats van doelregulering, waardoor gelijkwaardige alternatieven die bedrijven aanvoeren niet worden geaccepteerd. Dit belemmert innovatieve oplossingen en leidt tot hoge kosten voor deze bedrijven.
V213 Cacaodoppen worden gezien als afvalstroom; er is een vergunning nodig om afval in te zamelen waardoor een bedrijf niet verder kan met een innovatief project.
V220 Vergroening van een bedrijventerrein blijft achter door verschillen tussen Natura 2000 beheerplan en Stroomgebied-beheerplan.
V221 Een bedrijventerrein wil uitbreiden. Deze uitbreiding knelt met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
V222 Er zijn problemen met de Meerwaardetoetsen. Op papier een goed instrument om natuur en biodiversiteit te beschermen maar in de praktijk blijkt er toch telkens weer discussie over de toets.
V224 Groengebieden niet zijnde natuurgebieden hebben vaak geen status/ambitie, waardoor de meerwaarde voor deze gebieden niet altijd ervaren wordt of het ontbreekt aan middelen.
V225 Woningbouw in groene gebieden is vaak onwenselijk terwijl dit ook kan bijdragen aan de natuurambitie en de financiering daarvan.
V226 De Natuurwet stelt rigide eisen aan compensatie van verloren gegaan natuur.  Flexibeler omgaan met compensatiewetgeving biedt meer mogelijkheden voor natuur. Natuurpuntensysteem zou hiervoor de oplossing kunnen zijn.
V230 Door de bezuinigingen op het natuurbeleid is (rijks)subsidie voor beheer en onderhoud alleen nog beschikbaar binnen het Natuurnetwerk Nederland. Beheer en onderhoud van het groen wordt daarmee een structurele lastenpost.
V231 Een zelfstandig bestuursorgaan is niet vrij om marktconform te handelen.
V233 Verschillen in interpretatie van de natuurwetgeving en verschillende houdingen ten opzichte van regelgeving ten opzichte van de toepassing van regelgeving belemmeren proces vergunningverlening.
V234 Een statische interpretatie van natuurwetgeving belemmert nieuwe ontwikkelingen.
V236 Financiering van natuur is een knelpunt door beperkt verdienvermogen van investeringen in groen.
V237 Soortenbeheer is niet voor alle gebieden in Nederland van toepassing waardoor bij dezelfde maatregelen m.b.t. de natuur melkveehouders benadeeld worden (afhankelijk van het gebied waar het bedrijf is gevestigd).
V241 Grens ondernemer / privépersoon niet duidelijk voor deelnemers binnen de deeleconomie.
V242 Burger verkeert in onwetendheid over risico’s en verantwoordelijkheden m.b.t. deeleconomie.
V243 Verzekeringen dekken de risico’s voor consumenten niet volledig m.b.t. deeleconomie.
V244 De regels met betrekking tot bruikleen, waar juristen/overheid momenteel gebruik van maken is verouderd.
V245 Het in het kader van de deeleconomie samen aanschaffen van een product is juridisch ingewikkeld.
V246 Het ontwikkelen van verzekeringsproducten geschikt voor de deeleconomie wordt bemoeilijkt door wet- en regelgeving.
V247 Er is onduidelijkheid over de participatie van uitkeringsgerechtigden in de deeleconomie.
V248 Inzet van overheidstools die bijdragen aan veilige transacties op online marktplaatsen, kunnen de deeleconomie stimuleren.
V249 Lock-in privacy en reputatiedata. Het is de vraag van wie de data is en wie hier zicht op houdt.
V250 Reviews kunnen stigmatiserend en discriminerend zijn. De overheid zou moeten toezien op een rechtvaardig verloop van transacties.
V251 Onduidelijkheid over wegenbelasting voor een camper en deelauto.
V254 Fiscale consequenties van deeleconomietransacties niet duidelijk.
V255 Wet en regelgeving sluiten niet goed aan op deeleconomie.
V256 Boetes van gebruikers zijn niet altijd makkelijk van naam te wijzigen bij digitale autoverhuur.
V257 Versnippering lokaal beleid voor autodelen.
V258 Ongelijk speelveld tussen verschillende vormen van aanbod in de deeleconomie.
V259 Ontwikkelingen in de deeleconomie zijn moeilijk te behappen.
V260 Dienstverlening in de deeleconomie biedt een uitdaging voor het op peil houden van arbeidsvoorwaarden.
V261 Wet- en regelgeving niet klaar voor privaat leasen van huishoudelijke apparaten.
V262 Nog niet alle leasepartijen staan autodelen toe.
V263 Producten van verzekeraars passen niet bij de deeleconomie.
V264 Voor verzekeraars loont het niet altijd de moeite een verzekering te ontwikkelen.
V265 Autoverzekeringen sluiten autodelen via deelplatformen uit.
V266 Er mist een goede no-claim verzekering voor autodelen.
V268 Delen kan overlast geven bij buurtgenoten.
V269 Onduidelijk voor gebruikers waar de verantwoordelijkheid ligt in de deeleconomie.