Het Chemieloket

zoekt naar betere regels voor de Chemie voor de hele chemische sector, waaronder de chemie, rubber- en kunststofindustrie en de verf- en drukinktenindustrie. 

Bent u als ondernemer actief in de chemische sector en loopt uw bedrijf of startende onderneming tegen regelgeving aan waarvan u denkt: “Dit kan toch niet de bedoeling zijn?” of “Dit kan efficiënter”? Misschien wilt u (innovatieve) investeringen doen, maar loopt u tegen belemmerende regelgeving aan? Meldt uw casus dan bij het Chemieloket.

Aan het juiste adres?

Het Rijk heeft het Chemieloket ingesteld voor bedrijven die actief zijn in de chemie én bedrijven die actief zijn met chemische stoffen, waaronder rubber- en kunststoffen en verf en drukinkten. U kunt bij het Chemieloket terecht met concrete belemmeringen in regelgeving waar u bij uw bedrijfsvoering en innovatieve investeringen tegenaan loopt.

Voorbeelden daarvan zijn:

Recycling

In “oude” kunststoffen zoals PVC zijn additieven als  lood- en cadmiumhoudende stoffen gebruikt die in de huidige regelgeving (REACH) verboden zijn. Deze stoffen moeten worden uit gefaseerd, terwijl recycling waarschijnlijk meer milieuwinst oplevert. Nederland bespreekt dit vraagstuk in Brussel.

Administratieve lasten

Nationale wetgeving is niet altijd in lijn met het Europese stoffenbeleid (REACH en CLP). Dit brengt extra administratieve lasten met zich mee en is bezwaarlijk voor het bedrijfsleven. I&M/RWS zijn een aanpassingstraject gestart. In 2016 wordt er nieuwe wetgeving van kracht op gebied van waterbezwaarlijkheid van stoffen die het nationale stoffenbeleid weer in lijn brengt met het Europese.

Naleving

Alle nieuwe geproduceerde grondstoffen moeten onder REACH worden geregistreerd, ook Biogrondstoffen. Dit leidt naast de directe kosten voor de registratie tot een vertraagde marktintroductie en gederfde inkomsten. De REACH verordening biedt helaas geen vrijstelling van de registratieplicht voor hernieuwbare grondstoffen. De Rijksoverheid is daarom samen met RWS Leefomgeving, VNCI, VNO-NCW en MKB-Nederland het Mentortraject REACH en MKB gestart. Hierbij worden bedrijven beholpen bij de registraties en het te doorlopen traject.

Vergunningen

Het bedrijfsleven wil snellere processen en meer inzicht en overzicht hebben van vergunningsprocedures. Zeker omdat deze vaak tussentijds worden aangepast en gewijzigd. Er vindt nu een pilot plaats met het digitaliseren van vergunningen én toezicht op afstand van die documenten (er is nu nog sprake van papieren vergunningen die bedrijven moeten kunnen tonen).

 

Hoe?

Wilt u een belemmering melden, dan kunt u dit doen door een mail te sturen aan het Chemieloket. Geef daarbij aan welke belemmering u ervaart, wat daarvan de consequenties zijn voor uw investering of activiteit, met welke wet- en regelgeving de belemmering te maken heeft, en met welke partijen u al contact heeft gehad over het probleem. U kunt op de site een format met deze vragen vinden.

Het programma Ruimte in Regels, het programma dat het loket beheert, neemt dan contact met u op om het probleem en de oorzaken te bespreken, en te bekijken wat we voor u kunnen betekenen.

 

Procedure

Wat kunt u verwachten als u contact opneemt met het Chemieloket? Een korte weergave van het proces:

  1. U maakt een melding van een belemmering bij het Chemieloket. Wij nemen uw belemmering in ontvangst, en plannen een gesprek met u (eventueel telefonisch) waarin we uw belemmering bespreken;
  2. Wij doen nader onderzoek naar uw belemmering. We bekijken met de beleidsverantwoordelijke of het probleem al bekend is, en of er al actie wordt ondernomen. We laten u weten of we iets voor u kunnen betekenen, en zo ja, hoe het proces verder gaat.
  3. Wij onderzoeken samen met betrokken actoren mogelijke oplossingen voor de belemmering. Ondertussen houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen, en als de belemmering is opgelost of afgerond, brengen wij u daarvan op de hoogte in een eindgesprek;
  4. We behandelen uw vraagstuk vertrouwelijk. Wel veralgemeniseren wij uw vraag en publiceren de oplossing op onze website, zodat ook andere bedrijven hiervan kunnen profiteren.
  5. Het loket zet zich in zo snel mogelijk uw belemmering op te pakken en op te lossen. Voor een aantal belemmeringen zullen de belangen zo botsen dat er geen oplossing voor de ondernemer mogelijk is. Het opnieuw afwegen van regelgeving of het wegnemen van regeldruk moet zorgvuldig gebeuren. Immers de regels zijn niet zonder reden ingesteld. Zeker als het gaat om aanpassen van wetten of aanpassen van nationaal of Europees beleid kan de doorlooptijd substantieel zijn. Het loket zal u hier zo goed mogelijk over informeren.

 

Achtergrond

De chemische industrie is door het kabinet aangewezen als één van de negen topsectoren. Dit vanwege het belang van deze sector voor de Nederlandse economie en vanwege de bijdrage die innovaties in deze sector kunnen leveren aan onze toekomst. Meer informatie hierover is te vinden op www.topsectorchemie.nl

Voor de chemische industrie geldt allerlei wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving komt zorgvuldig tot stand, maar sluit niet altijd aan op gewenste innovatieve ontwikkelingen. De overheid heeft als taak om risico’s te beheersen, maar soms zijn de administratieve- en nalevingslasten voor bedrijven niet in evenwicht met dit doel. In die gevallen zet het Chemieloket zich in om een oplossing te vinden. Dat geldt zowel voor de wet- en regelgeving zelf als voor de uitvoering daarvan.

 

Samenwerking

  • De Rijksoverheid heeft het Chemieloket opgezet in overleg met de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), de Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK) en de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF). Het ministerie van Economische Zaken faciliteert dit loket. Het Chemieloket is een samenwerking van het programma Ruimte in Regels, de Topsector Chemie en de ministeries van EZ, I&M en SZW.
  • Het programma Ruimte in Regels beheert het Chemieloket. Dit programma is een samenwerking tussen de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijkswaterstaat Leefomgeving zet het programma zich in om innovatieve investeringen van ondernemers mogelijk te maken.