14
Aug
Gepost door Redactie om 13:57

Meer duidelijkheid over begrippen afvalstof, bijproduct en einde-afvalstatus

Er blijkt nog vaak onduidelijkheid te zijn over de uitleg en toepassing van het begrip afvalstof en de voorwaarden voor bijproducten en de einde-afvalstatus. En daarmee weet men vaak niet welke regelgeving nu precies van toepassing is voor een stof.
Daarnaast leert de ervaring dat de markt de afvalstatus vaak ziet als belemmering voor circulair-economische initiatieven.
Tegelijkertijd heeft het kabinet in het Rijksbrede programma circulaire economie de ambitie neergelegd om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben gerealiseerd. Een economie waar materialen met inachtneming van milieu en volksgezondheid zo lang en zo hoogwaardig mogelijk in het economische verkeer gehouden worden.

Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onlangs de Leidraad afvalstof of product gepubliceerd en aangeboden aan Omgevingsdiensten, IPO en VNG.
De Leidraad is een hulpmiddel voor overheden en bedrijven en licht het begrippenkader van de Kaderrichtlijn afvalstoffen en de beleidslijn afvalstof of product uit het Derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) toe. Dit gebeurt aan de hand van praktische voorbeelden uit de rechtspraak, rechtsoordelen van het ministerie en andere relevante documenten.
In het najaar organiseert het Ministerie verdiepende bijeenkomsten voor het bevoegd gezag over de Leidraad.

‹ Nieuwsoverzicht