Er blijkt nog vaak onduidelijkheid te zijn over de uitleg en toepassing van het begrip afvalstof en de voorwaarden voor bijproducten en de einde-afvalstatus. En daarmee weet men vaak niet welke regelgeving nu precies van toepassing is voor een stof. Daarnaast leert de ervaring dat de markt de afvalstatus vaak ziet als belemmering voor circulair-economische initiatieven. Tegelijkertijd heeft het kabinet in het Rijksbrede programma circulaire economie de ambitie neergelegd om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben gerealiseerd. Een economie waar materialen met inachtneming van milieu en volksgezondheid zo lang en zo hoogwaardig mogelijk in het economische verkeer gehouden word...

Met dynamische normstelling kunnen we meer duurzaamheid en innovatie stimuleren én het helpt om voor innovatieve MKB-ers marktblokkades op te heffen. Normen en cert...

Circulaire import- en exportondernemers krijgen meer ruimte De Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) heeft succesvolle stappen gezet in het harmoniseren...

Onderzoek van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) geeft aan hoe normen en certificering kunnen bijdragen aan innovatie door het mkb en de circulaire economie....

Airbnb en Uber zijn voorbeelden van deeleconomie die gebruik maken van platforms. De sterk opkomende deeleconomie biedt economische en maatschappelijke kansen, maar le...

REACH, de Europese regeling voor productie en handel in chemische stoffen, biedt meer kansen voor innovatieve ondernemers dan vaak wordt gedacht. Bedrijven die v...

Het team van Ruimte in Regels wenst u een INNOVATIEF 2018!

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) introduceert een nieuwe werkwijze om de doorlooptijd voor het aanvragen van vergunningen in het kader van de Europese Vero...

Gemeenten hanteren bij de verlening van vergunningen de zogeheten VNG brochure als beleidsregel. Hierin staat een tabel met richtafstanden tot de bestaande gebouwde om...

Kans voor duurzame en innovatieve ondernemers: meld u aan voor de Koning Willem 1 prijs Het is voor Nederlandse ondernemers weer mogelijk zich in te schrijven voor...

Wilt u een beknopt overzicht van wat wij doen en van opgeloste casussen in de bouwsector? In samenwerking met de Bouwagenda (Bouwcampus TU Delft) hebben we voor ond...