10
Nov
Gepost door Redactie om 13:48

Onderzoek Kafka Brigade: handvatten om experimenteerruimte beter te benutten voor innovatie

Ruimte in Regels heeft onderzoek laten doen dat aanbevelingen en handvatten biedt om experimenteerruimte beter te benutten en daarmee de ondernemers ondersteunen bij hun innovatieve investeringen. Lees hier verder voor het rapport, de aanbevelingen en acties. Wilt u alleen de samenvatting lezen, dan vindt u die hier

‘Teken de keten’.

Hoe ziet de keten eruit die betrokken is bij experimenteerruimte? Als je dit weet kan je sneller en effectiever de juiste informatie bij de juiste partijen brengen om een juist besluit te krijgen. Dat is één van de vier aanbevelingen die naar voren komt uit het onderzoek naar de belemmeringen bij experimenteerruimte voor innovatie. Deze aanbevelingen bieden handvatten om experimenteerruimte beter te benutten en daarmee ondernemers te ondersteunen bij hun innovatieve investeringen.

Ondernemers willen innoveren maar vrezen dat de bestaande regels geen ruimte bieden. Regelgeving biedt echter wel degelijk ruimte om gemotiveerd van de regels af te wijken. In sommige gevallen kan men namelijk gebruik maken van experimenteerruimte. De roep om meer gebruik van deze experimenteerruimte is groot, zowel bij ondernemers als overheden. In de praktijk blijkt dat vergunningverleners en inspecties de ruimte niet altijd optimaal benutten. Ruimte in Regels heeft de Kafka Brigade en IS Duurzaam gevraagd aan de hand van concrete cases te kijken waarom  dit zo is en hoe overheden daarin verbetering kunnen brengen. Dit heeft geleid tot een viertal  aanbevelingen om de ruimte beter te benutten. Deze aanbevelingen zijn:

Neem bestuurlijke verantwoordelijkheid voor innovatie.

Innovaties die niet in het huidige paradigma passen, moeten naar boven gehaald worden. Dit geldt zowel landelijk als lokaal. Experimenteerruimte biedt de mogelijkheid om de benodigde kennis op te doen en op korte termijn ruimte te bieden voor innovaties.

 Teken de keten.

Hoe ziet de keten eruit die betrokken is bij experimenteerruimte? Ondernemers én overheden hebben vaak geen overzicht over het geheel. Innovaties bevinden zich vaak op snijvlakken, waardoor voor alle betrokkenen onduidelijk is wie het bevoegd gezag is. Het moet duidelijk en evident worden dat bevoegde gezagen elkaar dan betrekken. In de keten is er daarnaast al te vaak de reflex meer informatie te willen ontvangen. Ondernemers maar ook overheden ervaren een gebrek aan kennis. Kennis, vaak niet primair specialistische kennis, maar overzicht, nodig om te doorgronden wat eigenlijk het probleem is, moet op korte termijn georganiseerd kunnen worden.

Werk aan een nieuwe consensus tussen alle overheden en uitvoering (mechanisme).

De overheid is geen eenheid. Er zijn diverse lagen met elk hun eigen uitvoering. Door decentralisaties en reorganisaties verschuift het probleemoplossend vermogen van het nationale niveau naar allerlei andere gremia. Onvermogen om zaken op te lossen moet een signaal zijn voor zowel reflectie als initiatief tot het organiseren van consensus.

Organiseer rekenschap op de resultaten.

Het proces van sturen en evalueren moet een continu proces zijn. Casusonderzoek als dit, gevolgd door de vervolgstappen van niet-vrijblijvende afspraken, monitoring op resultaat en terugkomgesprekken, zorgen dat leren, consequenties trekken en het beleid aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid tot een eenheid wordt.

Het rapport biedt een aantal handelingsperspectieven om hieraan tegemoet te komen.

Hoe verder

Het mag duidelijk zijn dat experimenteerruimte een belangrijk onderwerp is voor het realiseren van meer mogelijkheden voor innovatie. Dit rapport geeft inzicht en is een stap op weg naar meer ruimte voor innovatie en beter gebruik van experimenteerruimte.

Naast het feit dat Ruimte in Regels onverminderd door gaat met het ophalen, analyseren en oplossen van belemmeringen voor innovatie, zullen wij de komende tijd ook werken aan het verspreiden van de geleerde lessen uit het rapport en het opzetten van acties met departementale beleidsdirecties, gemeenten, Omgevingsdiensten en andere stakeholders.

Het doel daarbij is om de bestaande best practises van departementen, gemeenten, omgevingsdiensten en inspecties breder te delen en implementeren. Daarnaast zullen we kijken naar creatieve oplossingen om bottlenecks bij innovatie te voorkomen. Denk hierbij aan het benoemen van Chief Innovation Officers bij stakeholders. Ook bij het toekomstbestendig maken van wet- en regelgeving is er aandacht voor het integreren van experimenteerruimte. Dit alles is in lijn met de motie Ziengs, zoals aangenomen tijdens de Begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken d.d. 27 oktober j.l.

 

 

‹ Nieuwsoverzicht