REACH

De Europese regelgeving inzake veiligheid van stoffen (REACH) beoogt het risico van stoffen voor mens en milieu te verminderen, onder meer door de meest schadelijke stoffen uit te faseren of the vervangen door minder schadelijke stoffen.

Deze worden ‘zeer zorgwekkende stoffen’ genoemd ofwel substances of very high concern, SVHC’s, en omvatten onder meer stoffen die kankerverwekkend zijn, schadelijk voor de voortplanting, hormoonverstorend of die zeer lang in het milieu blijven en ophopen in de voedselketen.

Er is ook stoffenbeleid in wereldwijd verband. In het Verdrag van Stockholm worden afspraken gemaakt tot uitfaseren van ‘persistent organic pollutants’ (POPs). De Circulaire Economie streeft naar het zo veel mogelijk in de keten houden van materialen, om zo schade aan milieu en gebruik van grondstoffen inclusief energie zo veel mogelijk te beperken. Soms leiden de verschillende doelen tot een verschillende conclusie. Een product of materiaal, bijvoorbeeld plastic, kan stoffen bevatten waarvan is vastgesteld dat ze SVHC en/of POP zijn. De vraag is dan waar je voor kiest: vernietigen van het materiaal met die schadelijke stof of toch recyclen en zo in de productketen houden.

De discussie hierover in de EU is gaande. Standpunt van Nederland is dat van geval tot geval moet worden gekeken wat de gevolgen zijn voor gezondheid en milieu van beide opties. Het gaat m.n. om de risico’s van op enig moment vrijkomen van de schadelijke stoffen tegenover de extra milieudruk van het vervangen door nieuw materiaal. Kosten spelen een rol bij het bepalen of een optie sociaal-economisch wenselijk is.

Voorbeelden:
• HBCDD in EPS (expanded polystyrene; piepschuim)
• Cadmium en lood in hard PVC
• DEHP in zacht PVC
• lood in glas
• chroom VI in metaal
• PAKs (polyaromatische koolwatstoffen) in rubber

Benieuwd naar belemmeringen binnen dit thema? Klik hier voor het overzicht van de afgeronde en opgepakte belemmeringen.

Terug