22
Jul
Gepost door Redactie om 14:32

Workshop mestverwaarding

IMG_0025(2)Welke toekomst is er voor een evenwichtige mestmarkt en welke stappen zijn daarin bepalend voor bedrijven en overheid? Ruim 35 stakeholders uit de mestverwerkingsketen bogen zich over deze vragen tijdens de workshop Mestverwaarding op 23 juni 2016.

De  deelnemers waren positief over de bijeenkomst. Na de presentatie van enkele onderzoeken naar de ontwikkeling van de vraag voor mestverwerkingsproducten  ontstonden verschillende discussies over de richting van innovatie en investeringen.

Presentatie onderzoek

Ruimte in regels  heeft het afgelopen maanden onderzoek laten doen naar de vraagkant van de markt. Tijdens de workshop presenteerden de onderzoekers hun resultaten. Het LEI deed de aftrap en liet zien dat aanpassing van de wettelijke kaders een randvoorwaarde is, maar geen groot stuwend effect heeft op de mestmarkt. Daarvoor is de kwaliteit van de grondstoffen uit mestverwerking belangrijker voor de afzetmogelijkheden.

Reframing studio’s toonde op eigen wijze aan dat communicatie en samenwerking belangrijk zijn als vraag en aanbod elkaar willen versterken. Marktkansen ontstaan uit een verbetering van de regionale samenwerking, de verwerkingstechnieken en de (digitale) systemen waarin vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Mestmeester sloot af met de kansen van betere regionale samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers en stelde dat zij  onder de juiste omstandigheden tot 1 miljard aan kosten kunnen besparen.

Plenaire discussie

De aanwezigen zijn het eens dat er een algemene visie op de mestmarkt nodig is die verder reikt dan het mestoverschot. Met de huidige omvang van de veestapel en mestproductie gaan we in de toekomst alleen maar meer mest verwerken. Die ontwikkeling zal niet alleen overheidsgedreven zijn, zoals de mestverwerkingsverplichting, maar komt op uit de markt zelf, omdat onverwerkte mest niet de kwaliteit of eigenschappen bezit die afnemers zullen eisen van Mest%20bewerken%20en%20gebruiken%20header_0secundaire grondstoffen. De overheid kan hierop inspelen door duidelijkheid te scheppen over de milieukwaliteitseisen die gelden voor het op de markt brengen en toepassen van die grondstoffen.

De markt kan zich beter ontwikkelen als vraag en aanbod op elkaar aansluiten, maar er zijn ook afzetmogelijkheden op nieuwe markten (bijv de chemie). In reactie op de noodzaak om het fosfaatoverschot weg te werken zijn veel partijen projecten gestart, die onderling sterk verschillen. Er ontstaan lokale en regionale samenwerkingsverbanden tussen veehouders en akkerbouwers. Er zijn plannen voor grootschalige vergistingseenheden. En er zijn ook nieuwe technieken in ontwikkeling om industriële toepassingen in de chemie mogelijk te maken.

De initiatiefnemers creëren business cases gebaseerd op een integrale strategie voor mineralen, energie en water. De haalbaarheid van hun verdienmodel is echter vaak afhankelijk van de vraag of overheden, centraal en decentraal, hen tegemoet treden met een integrale aanpak op het gebied van milieu, landbouw en energie. Als voorbeeld werd genoemd, de financiële onzekerheid die ontstaat over de SDE+ subsidie zodra er rond de omgevingsvergunning of de toelating tot de meststoffenmarkt vertraging of onduidelijk is.

Tot slot benadrukken de deelnemers (waaronder de waterschappen en de provincies) dat er aandacht moet zijn voor de leefomgeving. Mestverwerking is gekoppeld aan het beeld van intensieve veehouderij. Een verwerkingsinstallatie brengt zorgen met zich mee over geur en een toename van transportbewegingen. De overheid en bedrijven moeten gezamenlijk optrekken om mestverwerking duidelijker te positioneren als een duurzame technologie die juist oplossingen biedt voor de leefomgeving.

Wat gaan we doen met de resultaten?

Ruimte in regels werkt de resultaten van de onderzoeken en de discussies in de workshop verder uit tot een advies voor de Taskforce mestverwaarding binnen het ministerie van EZ. Daar zal besloten worden over een vervolg.

‹ Nieuwsoverzicht