Het Chemieloket

U wilt als ondernemer investeren, liefst in innovatieve technieken, maar het mag niet. De chemische industrie kent wet- en regelgeving om bijvoorbeeld de veiligheid en volksgezondheid te waarborgen. Deze wet- en regelgeving komt zorgvuldig tot stand, maar geeft niet altijd ruimte aan gewenste innovatieve ontwikkelingen. De overheid heeft als taak om risico’s te beheersen, maar soms zijn de administratieve- en nalevingslasten voor bedrijven niet meer in evenwicht met dit doel.

Tegen deze achtergrond heeft het Rijk het Chemieloket ingesteld voor bedrijven die actief zijn in de chemie én bedrijven die actief zijn met chemische stoffen, waaronder rubber- en kunststoffen en verf en drukinkten. Het chemieloket gaat met de ondernemer en bevoegde instanties op zoek naar ruimte binnen de bestaande regelgeving om een concreet probleem op te lossen. Het chemieloket maakt alle betrokken partijen bewust van deze ruimte en stimuleert het gebruik er van. Uiteindelijk kan de melding ook leiden tot aanpassing van de regelgeving om de belemmering weg te nemen. De uitkomst kan ook een heldere uitleg zijn waarom de ruimte er niet is, of niet wordt gebruikt.

“Sinds ruim een jaar kunnen onze leden terecht bij het Chemieloket. Hier kunnen chemiebedrijven belemmerende regelgeving eenvoudig, rechtstreeks en vertrouwelijk melden. De drempel om zaken te melden is daardoor laag. Het VNCI vindt dit een goede ontwikkeling. In het afgelopen jaar hebben veel ondernemers de weg naar het loket weten te vinden. Het voorziet duidelijk in een behoefte.” (Colette Alma, algemeen directeur van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, VNCI)

 

werkwijze:

U kunt als ondernemer een belemmering melden door een mail te sturen aan het Chemieloket. Geef daarbij aan welke belemmering u ervaart, wat daarvan de consequenties zijn voor uw investering of activiteit, met welke wet- en regelgeving de belemmering te maken heeft, en met welke partijen u al contact heeft gehad over het probleem. Het chemieloket neemt contact met u op voor een intakegesprek. Vervolgens gaat het chemieloket op zoek naar ruimte binnen de bestaande regelgeving om het probleem op te lossen. U krijgt binnen een paar weken bericht wat het chemieloket voor de ondernemer kan betekenen.

Het chemieloket publiceert de uitkomst, indien relevant, geanonimiseerd, met een informatieblad op de website van Ruimte in Regels. Zodoende kan de oplossing ook andere ondernemers helpen.

 

Voorbeelden van opgeloste belemmeringen die bij het chemieloket zijn binnengekomen:

 

Restwarmte aantrekkelijk voor industrie:

Verschillende ondernemers geven aan dat de overheid het gebruik van restwarmte onvoldoende stimuleert. Het chemieloket heeft uitleg gegeven over de mogelijkheden van het gebruik van restwarmte. Zo is aan ondernemers duidelijk gemaakt onder welke voorwaarden zij CO2 credits kunnen krijgen. Daarbij heeft het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) aangegeven dat restwarmte meetelt voor de energiebesparing in de energie intensieve industrie en aan het behalen van de Energieakkoorddoelstelling van 9 petajoule (PJ) in 2020 voor de energie-intensieve industrie. Dit maakt het gebruik van restwarmte aantrekkelijker.

Bekijk de verdere uitwerking op www.ruimteinregels.nl.

 

Besluitvorming in Crisis- en herstelwet (Chw) versneld:

De Chw kan in de praktijk vertragend werken als de provincie voor een aanvraag om een omgevingsvergunning milieu een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) moet aanvragen bij de gemeente. Deze verplichting leidt bij een milieuneutrale of reguliere vergunningprocedure tot een potentiële verlenging van de doorlooptijd van de procedure van maximaal 8 weken naar maximaal 6 maanden. Een dergelijke verlenging past niet binnen de doelstelling van de overheid. Aanpassing van de Chw is door de komst van de Omgevingswet niet aan de orde. Door tussenkomst van het Chemieloket zijn de procedures bij concrete projecten versneld.

De toegevoegde waarde van het Chemieloket heb ik ondervonden in de constructieve wijze waarop een vraag rondom knellende of onduidelijke regelgeving wordt opgepakt en de hulp die je krijgt om met de juiste personen te zoeken naar een oplossing voor jouw probleem. (Jan Jaap Nusselder, OCI)

 

Recycling scheepsrompen en wieken windmolens op gang gebracht

Thermo hardend, glasvezel versterkt, composiet komt steeds meer in de afvalketen terecht. Het materiaal zit in windmolenwieken en scheepsrompen en in toenemende mate in de bouw. Recycling van dit materiaal is inmiddels mogelijk, maar ondernemers krijgen de business case niet sluitend vanwege de ontheffingen op het stortverbod. De overheid wil graag deze recycling bevorderen. Deze wijze van recycling krijgt een plek in het Landelijk Afvalplan. Daarnaast heeft het chemieloket het proces van de vergunningverlening versneld, waardoor de recyclingmethode bekend komt te staan als geldend alternatief voor afvalverbranding. Tenslotte pleit het chemieloket voor verdere stimulering van recycling van dit materiaal door middel van een SBIR.

 

“Het Chemieloket heeft ons uitstekend geholpen door ons in contact te brengen met mensen binnen de overheid met kennis van zaken en die ons verder konden helpen. Nu kunnen we de kringloop sluiten, en deze kunststof die ook wordt gebruikt in auto’s en schepen volledig hergebruiken. Dit materiaal mocht gestort worden, hoewel het in de natuur niet wordt afgebroken en er goede mogelijkheden zijn voor recycling die bovendien de CO2-uitstoot verminderen.” (Cora Burger en Alla Swets beiden ceo van Demacq Recycling International)

 

Stimuleren gebruik gelijkwaardigheid in Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS):

Verschillende ondernemers hebben een melding ingediend over de toepassing van het gelijkwaardigheidsbeginsel in de PGS systematiek. De inhoudelijke beoordeling is aan het bevoegd gezag, vaak een Omgevingsdienst. Omgevingsdienst en chemieloket hebben de aanwezige ruimte in de PGS systematiek verder geëxpliciteerd. Het bevoegd gezag zal deze ruimte waar mogelijk gebruiken voor gelijkwaardige alternatieven.

Een ondernemer dient een beroep op het gelijkwaardigheidsbeginsel deugdelijk te onderbouwen met een deskundigenrapport. Het bevoegd gezag dient op haar beurt bij de toets rekening te houden met de praktijk zoals die binnen de sector gebruikelijk is. Ook de veiligheidswinst ten opzichte van de benodigde investering speelt bij de afweging een rol. Vanaf 2017 voeren de omgevingsdiensten de PGS ‘nieuwe stijl’ in. Daarbij staat het doel voorop en formuleren de omgevingsdiensten de te toetsen maatregelen meer transparant en outcome gericht. Alle PGS-en worden binnen twee jaar op deze wijze herzien. Het gelijkwaardigheidsbeginsel blijft bestaan. Het chemieloket zal de voorbeelden geanonimiseerd bespreken bij het vormgeven van de PGS ‘nieuwe stijl’.

 

Ontheffing verplichte graafmeldingen voor grote chemiesites:

Bij mechanische grondroering is een graafmelding bij het Kadaster verplicht. Dat kost geld en levert minder informatie op dan de eigen beheersystemen van de grote chemiesites. Naar schatting gaat het om ca. 50 – 60 bedrijven en collectieve beheerders namens meerdere bedrijven. Afschaffing van de verplichte graafmeldingen voor dit soort bedrijven levert naar verwachting een besparing op van € 15.000-€ 90.000 per bedrijf. Er loopt een traject om de mogelijkheden te verkennen voor een specifieke regeling of ontheffing voor grote chemiesites met een eigen systeem voor leidingenbeheer.

 

De toegevoegde waarde van het Chemieloket heb ik ondervonden in de constructieve wijze waarop een vraag rondom knellende of onduidelijke regelgeving wordt opgepakt en de hulp die je krijgt om met de juiste personen te zoeken naar een oplossing voor jouw probleem. (Denise Bakker, Sitech)

 Openbaarheid versus bedrijfsgevoelige informatie bij genetisch gemodificeerde organismen (ggo) aanvragen:

Bedrijven vrezen dat bij een vergunningsaanvraag bedrijfsgevoelige en vertrouwelijke gegevens ggo openbaar worden. Dit weerhoudt bedrijven ervan een vergunningsaanvraag in te dienen in Nederland. De betrokken partijen concluderen dat beeldvorming het belangrijkste probleem is. Bedrijfsgevoelige informatie is nooit automatisch openbaar. De regelgeving biedt veel waarborgen om dit te voorkomen. Om dit te verduidelijken, maakt EZ in samenspraak met IenM en Bureau ggo een opzet voor nadere uitleg van openbaarheid voor de website van Bureau ggo. Ook de mogelijkheid om op bedrijfsniveau groepsvergunningen te verlenen, wordt door deze partijen verkend.

 

Veel onzekerheden rondom Pyrolyse techniek om van plastic brandstof te maken

Brandstof, verkregen uit pyrolyse van plastic, wordt minder gestimuleerd dan biobrandstoffen. Op dit moment zijn er te veel onduidelijkheden over de techniek voordat het gesprek kan starten over stimulerende maatregelen. Er dient een milieuvergunning aanwezig te zijn, de techniek moet zich nog bewijzen en de doelmatigheid ten opzichte van alternatieven vanuit de praktijk moet zijn aangetoond. De pyrolysetechniek van plastic heeft enkel meerwaarde als het vervuild plastic kan omzetten in schone brandstof voor voer-, vaar- of vliegtuigen, en als het doelmatige afvalverwerking is ten opzichte van bijvoorbeeld verbranding ten behoeve van energieopwekking. De overheid gaat tot dat moment niet over tot stimulerende maatregelen voor de opschaling van pyrolysetechniek om van plastic brandstof te maken. Meer informatie is te vinden in het informatieblad.

 

Achtergrond

  • De Rijksoverheid heeft het Chemieloket opgezet in overleg met de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), de Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK) en de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF). Dit is een actie in het kader van de Maatwerkaanpak.
  • Het programma Ruimte in Regels beheert het Chemieloket. Dit programma is een samenwerking tussen de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ILT en Rijkswaterstaat zet het programma zich in om innovatieve investeringen van ondernemers mogelijk te maken.