Loketten

U kunt uw belemmeringen op het gebied van wet- en regelgeving melden met het formulier. Naast algemene belemmeringen op het gebied van innovatie zijn bij ruimte in regels ook drie specifieke loketten ondergebracht: het Agroloket, het loket Digitale economie en het Chemieloket. In het formulier kunt u uw keuze aangeven.

Agroloket

agroloket

Het Agroloket is er voor ondernemers in de Agrofood en Visserij die onnodige regeldruk ervaren in de dagelijkse bedrijfsvoering en die belemmeringen ervaren bij voorgenomen innovatieve investeringen. U kunt uw voorstellen voor regeldrukvermindering en belemmeringen voor innovatie aanmelden bij: agroloket@minez.nl
Dit is geen loket voor beleidsbezwaren. U kunt uw bezwaren tegen bestaand beleid eventueel via uw branche organisatie of via dit contactformulier bij de overheid laten inbrengen.

Aan wat voor soort knelpunten kunt u denken?
Een bollenteler gaf aan dat de wettelijk toegestane periode om op zandgrond Tagetes te kweken, als natuurlijk alternatief voor aaltjesbestrijding met chemische gewasbeschermingsmiddelen, te kort was. In de aanpassing van de meststoffenwet is deze periode verlengd. Een ander voorbeeld is een schapenhouder die bij het inscharen en uitscharen direct in een wei van een ander bedrijf (buiten het erf), opliep tegen de plicht een wasplaats voor transportmiddelen te gebruiken. Bij nadere bestudering van de regelgeving bleek deze situatie daarvan uitgezonderd te zijn.
Bij innovatie belemmerende knelpunten kunt u denken aan organische afvalstromen met als knelpunt dat de wetgever deze als restafval beschouwt waardoor de ondernemer het niet meer als grondstof voor tal van zaken kan benutten. Ook kunt u denken aan knelpunten bij innovaties rond co-vergisting.

 

Digitale Economie

loket digitale economie

U bent ondernemer en ontwikkelt een dienst of product op het gebied van digitalisering. Daarbij wilt u gebruik gaan maken van innovatieve digitale technologieën, zoals big data-analyse, kunstmatige intelligentie of blockchain. Mogelijk ondervindt u daarbij belemmeringen van Nederlandse wetten en regels. Het loket digitale Economie biedt hulp bij belemmeringen met digitale innovatie.

 

Chemieloket

Topsector-chemie.jpg

U wilt als ondernemer investeren, liefst in innovatieve technieken, maar het mag niet. De chemische industrie kent wet- en regelgeving om bijvoorbeeld de veiligheid en volksgezondheid te waarborgen. Deze wet- en regelgeving komt zorgvuldig tot stand, maar geeft niet altijd ruimte aan gewenste innovatieve ontwikkelingen. De overheid heeft als taak om risico’s te beheersen, maar soms zijn de administratieve- en nalevingslasten voor bedrijven niet meer in evenwicht met dit doel.

Tegen deze achtergrond heeft het Rijk het Chemieloket ingesteld voor bedrijven die actief zijn in de chemie én bedrijven die actief zijn met chemische stoffen, waaronder rubber- en kunststoffen en verf en drukinkten. Het chemieloket gaat met de ondernemer en bevoegde instanties op zoek naar ruimte binnen de bestaande regelgeving om een concreet probleem op te lossen. Het chemieloket maakt alle betrokken partijen bewust van deze ruimte en stimuleert het gebruik er van. Uiteindelijk kan de melding ook leiden tot aanpassing van de regelgeving om de belemmering weg te nemen. De uitkomst kan ook een heldere uitleg zijn waarom de ruimte er niet is, of niet wordt gebruikt.