Landbouw, Natuur & Voedsel

 • Landbouw, Natuur & Voedsel

  Boeren, tuinders en vissers zijn onmisbaar. Ook in deze sectoren moeten we echter de uitstoot van broeikasgassen drastisch omlaag brengen en zorgvuldiger gebruikmaken van grondstoffen, hulpbronnen en de natuurlijke omgeving.

  Daarnaast moeten we een einde maken aan de verspilling bij verschillende schakels in de voedselketen. Natuur is van grote waarde voor ons allemaal en voor de landbouw in het bijzonder. Daarom moet de huidige keten veranderen in een systeem met zo min mogelijk verlies zodat landbouw, tuinbouw en visserij onderdeel worden van een circulair voedselsysteem. Landbouw en natuur horen bij elkaar en die relatie moet sterker, organischer worden dan zij nu is. De Nederlandse landbouw, tuinbouw en visserij zijn zeer innovatief en daarin leidend in de wereld. Zij zijn dus bij uitstek geschikt om een belangrijke rol te spelen in de veranderingen die nodig zijn. Dat danken wij aan het goed ontwikkelde ondernemerschap, onze ervaring met efficiënte en technologisch hoogwaardige productie, onze goede instellingen voor onderzoek en onderwijs en de grote bereidheid tot samenwerken. (Bron: Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden)

  landbouw%201.png

  Innovatie

  Investeren in innovatie is essentieel om tot een duurzame economie te komen. Binnen de landbouw en voedselsector moeten we van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen door een efficiëntere benutting in kringlopen. Die omschakeling is mogelijk door toe te werken naar kringlooplandbouw als de ecologisch en economisch vitale, standaard productiewijze.
  Belangrijke thema’s voor ondernemers in de landbouw- en voedselketen zijn:

  Hergebruik van reststromen (o.a. mest, oogst- en productieresten)

  Reststromen uit de voedingsketen bevatten waardevolle stoffen zoals nutriënten en vezels. Ondernemers ontwikkelen technologieën om de stoffen uit die reststromen te raffineren voor nuttige toepassing. De wet stelt regels aan die technologieën en nieuwe producten, zowel wat betreft de inzameling en verwerking van de reststromen als kwaliteit van de producten die de ondernemer op de markt brengt. Belemmeringen, die u als innovatieve ondernemer kan ervaren door de bestaande regels, zijn de hoge kosten (administratieve lasten, reinigings- en opslageisen) of omdat de wet geen zekerheid biedt over de kaders waarbinnen u een nieuw product rechtmatig op de markt mag brengen (wanneer is een product veilig en geschikt?).

  Biobased Economy: samenwerking tussen landbouw en chemie

  Landbouwketens produceren primair voor de voedselketen. Tussen de reststromen van die productie bevindt zich veel biomassa die niet gebruikt worden voor voedsel of diervoer, maar wel geschikt is voor de chemische industrie (bijv. grasvezels, suiker voor bioplastics, antioxidanten uit algenkweek etc.). Ondernemers die investeren in innovatie op dit terrein, ervaren het afvalstoffenrecht vaak als belangrijkste obstakel. Het etiket “afvalstof” wordt ten onrechte en te vaak op een productieresidu geplakt met alle gevolgen van dien.

  Innovatie voor versterking synergie van landbouw en natuur

  Natuur en economie kunnen elkaar versterken. Ondernemers beschouwen natuur en biodiversiteit gelukkig steeds meer als een vanzelfsprekend onderdeel van de productievoorwaarden. Ook zij hebben belang bij een sterke natuur.
  Groen ondernemerschap is cruciaal voor de natuur in de toekomst. In de Rijksnatuurvisie 2014 onderstreept het Kabinet het belang van een verandering in ons kijken naar de natuur, niet als hindermacht, maar bron van maatschappelijke en economische ontwikkeling.

  voedsel%202.png

  Agroloket helpt

  Het kan zijn dat u als innoverende ondernemer tegen belemmeringen in wet- en regelgeving oploopt. Ruimte in Regels kan u helpen die belemmeringen weg te nemen. Nauwe samenwerking met particuliere en overheidsorganisaties is hierbij cruciaal.
  Wet- en regelgeving kan botsen met belangen van ondernemers. Denk aan de mestwet, de natuurbeschermingswet of de wet op de Ruimtelijke Ordening. Er kan ook sprake zijn van botsende belangen zoals bijvoorbeeld het belang van veiligheid versus het belang van biodiversiteit. Sommige tegenstrijdige belangen zullen relatief eenvoudig op te lossen zijn door overleg en overeenstemming te bereiken over mogelijke oplossingen. Andere belemmeringen vereisen mogelijk aanpassingen in wet- en regelgeving. Waar het om gaat is dat betrokken partijen gezamenlijk op zoek gaan naar het gemeenschappelijke belang en van daaruit een oplossing proberen te vinden.

  Ervaart u als ondernemer een belemmering met regelgeving op het gebied van Landbouw, Natuur & Voedsel, vul dan het aanmeldformulier in. Het Agroloket is in het bijzonder opgericht voor ondernemers in de Agrofood en Visserij die onnodige regeldruk ervaren in de dagelijkse bedrijfsvoering en die belemmeringen ervaren bij voorgenomen innovatieve investeringen. U kunt uw belemmering hier melden.