Normering & Certificering

 • certificering

  Certificering, en daaraan voorafgaand normalisatie, kunnen innovaties stimuleren door business-to-business transacties te vereenvoudigen en door producten extra zichtbaarheid te geven in de markt.

  Het CE-label voor bouwproducten geeft bijvoorbeeld direct duidelijkheid aan de koper dat er aan een bepaald kwaliteitsniveau wordt voldaan, en de koper hoeft daardoor geen extra tijd en geld te investeren in aanvullende verificaties. Ondernemers ervaren echter ook belemmeringen bij het op de markt brengen van hun producten als gevolg van normering en certificering. Certificering werkt dan juist beperkend voor innovatie. Voor sommige innovatieve producten of toepassingen bestaan bijvoorbeeld (nog) geen normen en dus geen certificaten. Dit maakt het voor een ondernemer lastig om de kwaliteit of functionaliteit van zijn product aan te tonen. Het verkrijgen van een certificaat dat het product aan een bepaalde norm voldoet , is vervolgens vaak kostbaar. Net als het laten uitvoeren van een soms noodzakelijke Life Cycle Analysis (LCA ). Dit is in de bouw een vereiste om een product in de nationale milieudatabase te laten opnemen.

  Vanuit de concrete belemmeringen die ondernemers hebben aangedragen, richt Ruimte in Regels zich vooral op de rol van normen en certificaten bij het versnellen van innovatieve investeringen, met name bij het MKB en gericht op de circulaire economie. En op de toegankelijkheid van het gelijkwaardigheidsbeginsel in de bouwregelgeving. Doel is om te komen tot een gezamenlijke aanpak om de kansen voor innovatieve investeringen via normalisatie, certificering en om de toepassing van gelijkwaardigheid te vergroten.

  certificering.jpg

  Om de kansen voor innovatieve investeringen via normalisatie, certificering en de toepassing van gelijkwaardigheid inzichtelijk te maken, is Ruimte in Regels betrokken bij nader onderzoek. Het bureau W/E bureau heeft de toegankelijkheid van het gelijkwaardigheidsbeginsel in het Bouwbesluit onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een aantal conclusies en aanbevelingen waardoor normalisatie, certificering en gelijkwaardigheid kunnen bijdragen aan het stimuleren van innovatieve investeringen, vooral voor het mkb (rapport 5 juli 2016).

  Daaropvolgend geeft onderzoek van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) aan hoe normen en certificering kunnen bijdragen aan innovatie door het mkb en de circulaire economie (rapport 29 november 2016). Op basis van dit onderzoek stelt NEN, om innovatieve normen en normprocessen te versnellen en het mkb te ondersteunen, een Strategisch Adviesplatform en een innovatiemakelaar in. De Kamerbrief (19 juli 2017) die dit NEN-onderzoek begeleidt kondigt ook een aantal vervolgacties aan, waarvoor het voortouw bij Ruimte in Regels ligt. Deze gaan over hoe gelijkwaardigheid in regelgeving -als alternatief voor normalisatie- beter toegankelijk kan zijn en hoe dynamische normstelling meer mogelijkheden biedt voor het mkb om innovatiekansen te grijpen. Ook een verkenning naar het ontsluiten van knelpunten rond certificaten is onderdeel van de vervolgacties. In nauwe samenwerking heeft een interdepartementale werkgroep (met BZK, I&W, EZK en NEN) van Ruimte in Regels het hoofdstuk in de Kamerbrief opgesteld.

  Ervaart u als ondernemer een belemmering met regelgeving op het gebied van bouw of wilt u meer informatie? Meld hier uw belemmering
  Benieuwd naar belemmeringen binnen dit thema? Klik hierhttps://www.ruimteinregels.nl/praktijkvoorbeelden voor praktijkvoorbeelden